Keywords = Strategy
Methodology for Assessing the Risk of Implementing the Strategy of Diversification of Enterprises in the Aspects of Information Technology Management

Volume 15, Issue 1, 2023, Pages 192-207

10.22059/jitm.2023.91152

Vitalina Babenko; –ělena Chukurna; Liubov Niekrasova; Olena Stanislavyk; Nataliya Tyukhtenko; Olha Lytvynenko; Serhiy Davydko


Advertising Strategy Management in Internet Marketing

Volume 13, Special Issue: Advanced Innovation Topics in Business and Management, 2021, Pages 35-47

10.22059/jitm.2021.82603

Iryna Voronenko; Maryna Nehrey; Serhiy Kostenko; Iryna Lashchyk; Viktoriia Niziaieva


Social Media as a New Communication Platform in the Context of the Information Eco Strategy

Volume 13, Special Issue: Role of ICT in Advancing Business and Management, 2021, Pages 128-142

10.22059/jitm.2021.80742

Halyna Bryikhanova; Veronika Zaitseva; Iryna Gamova; Diana Fayvishenko