فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات (JITM) - واژه نامه اختصاصی