Market and Social Transformations as a Condition of Sustainable Development at the Regional Level: Small and Medium Business and ITManagement

Document Type : Research Paper

Authors

1 Research Institute of Economic Development, Kyiv, Ukraine.

2 Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv, Ukraine.

3 Kyiv National Economic University named after Vadim Hetman, Kyiv, Ukraine.

4 National Academy of National Guard of Ukraine, Kharkiv, Ukraine.

5 Ukrainian State University of Railway Transport, Kharkiv, Ukraine.

Abstract

Regional planning is an important element of the mechanism of market transformation in the economy of the region based on information technology management. The content of the plans is largely determined by the scenario of its development. However, it is necessary to determine the specifics of organizational support and the choice of a scenario for market transformation at the mesoscale. The objective of the research is to determine the specifics of organizational support and choose a scenario for market transformation at the mesoscale. Based on a study of the results of the implementation of the scenario of economic development, the main causes and trends of the regional economy are identified, and regulatory measures in the region are proposed. On the example of the regions of Ukraine, three possible scenarios of the scenario were formed in the near future: innovative, raw, paternalistic. The main criteria for all scenarios is the development of energy-saving technologies; the formation of a middle class that will ensure the modernization of social infrastructure, the development of education and health care, the improvement of the environment, the creation of an effective housing and communal economy and the beginning of the movement towards civil society.

Keywords


Antoniuk, L., Britchenko, I., Polishchuk, Y., Rudyk, N., Sybirianska, Y. and Machashchik, P. (2018). Code of ethics for SMEs: substantiating the necessity and willingness to implement in Ukraine, Problems and Perspectives in Management, 16(3), pp. 150-162.
Babenko, V., Lomovskykh, L., Oriekhova, A., Korchynska, L., Krutko, M., Koniaieva, Y. (2019). Features of methods and models in risk management of IT projects, Periodicals of Engineering and Natural Sciences, vol. 7, no. 2, pp. 629-636. http://dx.doi.org/10.21533/pen.v7i2.558Bardysh, H. O. (2006). Problemy transformatsiyi i restrukturyzatsiyi ukrayinsʹkoyi ekonomiky v napryami sotsialʹnoyi spryamovanosti [Bardysh H.O. Transformation and restructuring problems of the Ukrainian economy in the direction of Social Orientation]: monohr. / H. O. Bardysh ; Nats. bank Ukrayiny. Lʹviv. bank. in-t. Lviv, pp. 325-335.
Babenko, V., Perevozova, I., Kravchenko, M., Krutko, M., and Babenko, D. (2020). Modern processes of regional economic integration of Ukraine in the context of sustainable development. E3S Web Conf., 166 (2020) 12001.
Derbentsev, V., Matviychuk, A., & Soloviev, V.N. (2020). Forecasting of Cryptocurrency Prices Using Machine Learning. In L. Pichl, C. Eom, E. Scalas, & T. Kaizoji (Eds.), Advanced Studies of Financial Technologies and Cryptocurrency Markets, Singapore: Springer, pp. 211-231.
Heyets, V. M. (2003). Ekonomika Ukrayiny: stratehiya i polityka dovhostrokovoho rozvytku [Heyets V.M. Economy of Ukraine: strategy and policy of long-term development]: monohr.; NAN Ukrayiny. In-t ekon. prohnozuvannya. Kiiv.: Feniks, pp. 789-823.
Hrazhevsʹka, N. I. (2011). Evolyutsiya suchasnykh ekonomichnykh system [Hrazhevskaya N.I. Modern economic systems evolution]: navch. posib.; Kiiv. nats. un-t im. T. Shevchenka. K. : Znannya, pp. 187-201.
Hubanov, S. (2006). Teoryya vosproyzvodstva: novye dannye [Hubanov S. Reproduction Theory: New Data]. Ékonomyst. № 1, pp. 26-42.
Gentjan, Çera, Jaroslav, Belás, Zdeněk, Strnad (2019). Important factors which predict entrepreneur’s perception in business risk, Problems and Perspectives in Management, 17(2), pp. 415-429. doi:10.21511/ppm.17(2).2019.32
Klimuk, V., Kochurko, V. (2018). Innovative development of countries: methodology, The Journal of V.N. Karazin Kharkiv National University Series "International Relations. Economics. Country Studies. Tourism", 8, pp. 33-39 doi: 10.26565/2310-9513-2018-8-04
Kvitka, A., Kramarenko, A. (2018). From big business to small and medium-sized enterprises: factors and prospects, Problems and Perspectives in Management, 16(2), pp. 42-48. doi:10.21511/ppm.16(2).2018.04
Kynh, U., Klylland, D. (1982). Stratehycheskoe planyrovanye y khozyaystvennaya polytyka [King W., Klilland D. Strategic Planning and Economic Policy], M.: Prohress, pp. 234-250.
Malyarets, L., Draskovic, M., Babenko, V., Kochuyeva, Z., Dorokhov, O. (2017). Theory and practice of controlling at enterprises in international business. Economic Annals-ХХI, Vol. 165, Iss. 5-6, pp. 90-96. https://doi.org/10.21003/ea.V165-19
Matviychuk, A. (2006). Fuzzy logic approach to identification and forecasting of financial time series using Elliott wave theory. Fuzzy economic review, 11(2), 51-68. DOI: 10.25102/fer.2006.02.04.
Matviychuk, A., Lukianenko, O., & Miroshnychenko, I. (2019). Neuro-fuzzy model of country's investment potential assessment. Fuzzy economic review, 24(2), 65-88. DOI: 10.25102/fer.2019.02.04.
Nort, D. (1997). Ynstytuty, ynstytutsyonalʹnye yzmenenyya y funktsyonyrovanye ékonomyky [North D. Institutions, institutional changes and the functioning of the economy]. Duhlas Nort; Per. s anhl. A.N. Nesterenko; Predosl. y nauch. red. B.Z. Mylʹnera. M.: Fond ékonomycheskoy knyhy «NACHALA».
Oliinyk, V. (2017). Optimal Management of the Enterprise's Financial Flows. Journal of Advanced Research in Law and Economics, vol. VIII, Fall, 6(28), pp. 1875–1883. DOI: https://doi.org/10.14505/jarle.v8.6(28).22
Oliinyk, V. (2018). Optimal Management of GDP Components. Journal of Advanced Research in Law and Economics, Vol. IX, Spring, 2(32), pp. 603–614. DOI: 10.14505/jarle.v9.2(32).24.
Onyshchuk, S., Buryk, Z., Knysh, P. (2019). Management of the economic potential of territories in the context of sustainable development: case of Ukraine, Problems and Perspectives in Management, 17(4), pp. 13-25. doi: 10.21511/ppm.17(4).2019.02
Porter, M.E. (1990). The competitive advantage of nations. New York: The Free Press.
Shyff, M. (2005). Regional integration and development] / M. Shyff, A.L.Uynters; [per.s anhl.] / Vsemyrnyy bank. M.: Yzdatelʹstvo «Vesʹ myr», pp. 156-178